Σάββατο

Άγονος Κόπος

Αφιερωμένο στους διπλωματούχους και μη 
ηδονιστές και γυαλιστές "καταρτιών" 

Φαυλεπίφαυλες επιθυμίες
ρυτιδιασμένης σαρκός
Κλεψιγαμίες ορέγονται
ψυχικών οργασμών

Αβρότης κίβδηλη

-υποθάλπουσα-

πάθη κενών καλύκων
νεύουν διάτρητα
κέντρα ομφάλιων λώρων

- Ω! Μνήμη παλίνδρομος
υπέταξε την πλημμυρίδα
σίελων λιμναζόντων –

Η καρτερία απέμεινε
λευκοντυμένης κλίνης

-ονείρωξις-

κόπος άγονος
άνυδρης εκσπερμάτισης


mat8/9/09